fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Az Dinnyés Consulting Kft. egyéni jelentkezők számára meghirdetett szolgáltatások (képzés, coaching, tanácsadás, mediációs) igénybevételére vonatkozóan.

1      Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Személyi hatálya: a Dinnyés Consulting Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az Ügyfél, mint a Dinnyés Consulting Kft. szolgáltatását igénybe vevő személy között.

Időbeli hatálya: meghirdetésétől 2020. július 1-től hatályon kívül helyezéséig áll fenn.

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) elfogadását az Ügyfél megrendelésnél vagy regisztrációnál a megfelelő négyzetben elhelyezett jellel közli. Az ÁSZF elfogadása feltétele Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének.

Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a vásárlás időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF kerülnek alkalmazásra.

2      Szolgáltató adatai:

 • Neve: Dinnyés Consulting Kft.
 • Honlap: com
 • Honlap üzemeltető: Dinnyés Consulting Kft.
 • Székhely: 9081 Győrújbarát, Tölgyfa utca 9.
 • Adószám: 27896343-2-08
 • Cégjegyzékszám: 08-09-031744
 • Telefon: +36 305 279 032
 • E-mail: info@dinnyesconsulting.com
 • Közvetítői nyilvántartási szám: J/000701
 • Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001744

3      A biztosított szolgáltatások

Szolgáltató tréningek tartása, egyéni fejlesztés, coach képzés, karriertanácsadás, egyéni és csoportos coaching szolgáltatást nyújt megrendelőinek. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által megrendezendő tréningekre, egyéni és csoportos képzésekre történő jelentkezés és a részvételének feltételeit tartalmazzák.

4      Megrendelés / Regisztráció

Szolgáltatások igénybevételéhez előzetes online regisztráció szükséges a szerződéskötéshez és számlázáshoz szükséges adatok pontos megadásával. A megadott adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elveinket a jogszabályoknak megfelelően alakítottuk ki, melyről Ügyfél a weboldalon megtalálható Jogi és adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.

A regisztrációról Ügyfél automatikus visszaigazolást kap (válasz e-mail) az általa megadott e-mail címre, mely tartalmazza a megadott jelentkezési és számlázási adatokat, valamint a tréninggel, képzéssel kapcsolatos további szükséges információkat is.

5      Elállási jog

Elállási jog nem illeti meg Ügyfelet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Ügyfél tudomással bír arról, hogy jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követően elküldje a rendezvény eléréséhez szükséges információkat részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével Ügyfél elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

6      Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

7      Részvételi feltételek

Szolgáltatásokat csak azok a regisztrált személyek tudják igénybe venni, akik a részvételi díj vagy előleg teljes összegét előzetesen befizették.

Az szolgáltatás igénybevételének előre egyeztetett időpontjában történő távolmaradás esetén annak pótlására akkor van lehetőség, ha Ügyfél legalább 24 órával korábban jelezt távolmaradási szándékát.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyes Ügyfelek jelentkezését (például üzleti érdeksérelem fennállása esetén) visszautasítsa.

8      Részvételi díj fizetése

A részvételi díjat a regisztrációt követően szükséges a regisztrációs válasz e-mail szerint átutalással vagy a honlapon online módon megfizetni. Azok az Ügyfelek, akik a tréninget megelőző kettő munkanapon belül regisztráltak a részvételi díjat készpénzben a tréning napján a tréninget közvetlenül megelőzően (több napos tréning esetén, az első napon) készpénzben fizetik meg.

A részvételi díjról kiállított számlát a résztvevők a tréning napján (több napos tréning esetén, az első napon) vehetik át.

9      Lemondás

A jelentkezés a tréninget megelőző legalább öt nappal írásos formában (e-mail) lemondható, ekkor a tréning teljes részvételi díja visszatérítésre kerül. Az öt napon belül érkező lemondás esetén a tréning díjának visszafizetésére nincs lehetőség. Amennyiben a lemondás legfeljebb 24 órával a tréning kezdete előtt történt, a már befizetett díj átváltható egy következő tréningre.

Amennyiben az Ügyfél a már megkezdett tréningen egy adott napon nem jelenik meg részére a részvételi díj már nem visszafizethető és nem is csökkenthető.

10  Panaszkezelés

Amennyiben Ügyfél nem elégedett Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt írásban: postai úton (Dinnyés Consulting Kft. – 9081 Győrújbarát, Tölgyfa utca 9.) vagy e-mailben (info@dinnyesconsulting.com) teheti meg.

Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. Ha Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek eljuttatni.

Szolgáltató panasz esetén Ügyfélnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – válaszát megküldi.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • Ügyfél neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • Ügyfél panaszának részletes leírása, Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – Ügyfél aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles Ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

11  Kiegészítő megjegyzések

Vállalkozások, vállalatok illetve egyéb szervezetek által igénybe vett szolgáltatásoknál minden egyes esetben külön, a szolgáltatást igénybe vevő Szervezet és a Dinnyés Consulting Kft. között létrejövő megállapodás képezi a szolgáltatás alapját, és határozza meg az együttműködés kereteit.

A Szolgáltatót Ügyfél által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató Ügyfél számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a jelentkezés Ügyfél ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

Ügyfél weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy Ügyfél az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai és jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen ÁSZF bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Follow by Email
Pinterest
fb-share-icon
Instagram